กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสุดสาคร มาตย์นอก
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โทรศัพท์ : 073-431195,073-431196ต่อ14
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th
นางกัลยา ทองพุ่ม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 073-431195,073-431196ต่อ14
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th
นางสาวมาซง บากา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทรศัพท์ : 073-431195,073-431196ต่อ14
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th
นางสาวสุพรรณี แก้วสมศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทรศัพท์ : 073-431195,073-431196ต่อ14
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th
นายธนพัต ศรีวิมล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 073-431195,073-431196ต่อ14
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th
นางสาวมุกรินทร์ เรืองประทุม
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 073-431195,073-431196ต่อ14
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th
นางสาวซารีป๊ะ โตะแวอาลี
พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 073-431195,073-431196ต่อ14
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th
นางสาวศตพร เอียดขาว
พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 073-431195,073-431196ต่อ14
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th
นางสาวบวรรัตน์ ชุลีนวน
พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 073-431195,073-431196ต่อ14
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th
นางสาวดวงฤทัย เพชรมณี
พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 073-431195,073-431196ต่อ14
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th
นางอาซาน๊ะ ยามูสะนอ
อัตราจ้าง
โทรศัพท์ : 073-431195,073-431196ต่อ14
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th
นางสาวนิตยา พลชัย
อัตราจ้าง
โทรศัพท์ : 073-431195,073-431196ต่อ14
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th
นางสาวพิมพ์พรรณ ยงยศยิ่ง
ลูกจ้างชั่วคราว
โทรศัพท์ : 073-431195,073-431196ต่อ14
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th