หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสุคนธ์ ติ้งคำ
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ : 073-431196ต่อ12
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th

นางรัชรินทร์ ส้องสง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 073-431196ต่อ12
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th
นางสาวจิรัฐติกาล มาละวรรณโณ
พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 073-431196ต่อ12
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th