กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสินุช ประสงค์สุข
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ : 073-431198,073-431196ต่อ22
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th

นางสมบูรณ์ วรรณทองศรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 073-431198
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th

นางอภิญญา ศิริรังษี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 073-431198
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th
นางสาวนิภา สายนุ้ย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 073-431198
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th

นางสาวสาน๊ะ ยีหมะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 073-431198
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th

นางอนิสา สิเดะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 073-431198
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th
นางสาวซูไรนา สิเดะ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 073-431198
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th

นางนูรียะห์ อาแวกะจิ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 073-431198
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th

นายอดินันต์ หะมะ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 073-431198
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th
นางสาวอรวรรณ พรหมชัย
นิติกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 073-431198
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th

นางเกตุนิกา แว่นแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 073-431198
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th

นางสาวนุชนาถ จันทร์เกตุ
พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 073-431198
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th
นางสาวนูรฮายาตี ดราวี
พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 073-431198
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th