กลุ่มนโยบายและแผน

นายอุดม ต้องเซ่งกี่
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์ : 073-431196ต่อ19
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th

นางช่อผกา บุญแนบ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 073-431196ต่อ19
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th

นางพรภนา คำแป้น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 073-431196ต่อ19
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th

นางสมบูรณ์ แซ่ลิ่ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ : 073-431196ต่อ19
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th

นางสาวสุมาลี แก้วชูเสน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 073-431196ต่อ19
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th

นางสุวันดี รัตนวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 073-431196ต่อ19
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th

นายศักดิ์ชาย สังไข
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 073-431196ต่อ24
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th

นายจิรัฏฐ์ สิทธิอุเป
ลูกจ้างชั่วคราว
โทรศัพท์ : 073-431196ต่อ24
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th