กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางอัญชลี พลสิทธ์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทรศัพท์ : 073-431196ต่อ23
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th
นางยุวารี สะมาแอ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทรศัพท์ : 073-431196ต่อ23
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th
นางสาวสาวิตรี สาและบู
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 073-431196ต่อ23
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th
นายฮัมดัน ยานาย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 073-431196ต่อ23
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th
นางมารีย๊ะ มูนีมูสี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 073-431196ต่อ23
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th
นางสาวอุบลวรรณ ธรรมโชติ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 073-431196ต่อ23
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th
นายนัฐพล หนูสนิท
พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 073-431196ต่อ23
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th
นายพีรณัฐ เลื่อนแก้ว
พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 073-431196ต่อ23
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th
นางสาววิภากุล บุญแนบ
พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 073-431196ต่อ23
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th
นางสาวมารีนี ยามา
นักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่
โทรศัพท์ : 073-431196ต่อ23
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th