กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
โทรศัพท์ : 089-0000000
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th

นางสาวหยาดฟ้า สุวรรณนพ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 089-0000000
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th

นางสาวเตือนใจ อินทโกศรี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 089-0000000
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th

นางซัลมา มะเกะ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 089-0000000
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th

นายชัรฟุดีน หะยี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 089-0000000
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th

นางกอมาริย๊ะ ปรีชานพคุณ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 089-0000000
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th

นางสาวฐิตา วัจนาคมกุล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 089-0000000
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th

นายณัฐกิตต์ ปานถาวร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 089-0000000
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th

นางสาวนาอีม๊ะ ราเซะบิง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 089-0000000
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th

นางสาวผกามาศ ปานแก้ว
พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 089-0000000
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th

นางสาวเนตรนภิส คงทอง
พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 089-0000000
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th