กลุ่มอำนวยการ

นางพัณณี คงสะวะคุณ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการผอ.กลุ่มอำนวยการ
โทรศัพท์ : 073-431-196ต่อ11
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th
นางสิรวีร์ โสตถิสถาวร
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 073-431196ต่อ11
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th
นางนวพร ทิศพ่วน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ : 073-431196ต่อ11
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th
นายรุสลี มูนีมูสี
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 073-431196ต่อ11
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th
ว่าที่ ร.ต.หญิง เกษร สิญญานันท์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ : 073-431196ต่อ11
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th
นางพุทธวรรณ สายศรีโกศล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 073-431196ต่อ11
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th
นายฮุสเซ็น เบ็ญฮาวัน
พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 073-431196ต่อ11
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th
นายประสิทธิ์ ขุนทอง
พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 073-431196ต่อ11
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th
นายวิสุทธิ์ แยนา
พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 073-431196ต่อ11
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th
นางสาวนูรไอนี ขุมนาค
พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 073-431196ต่อ11
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th
นายดนุวัต ชูนุ้ย
พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 073-431196ต่อ11
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th
นายสุธน บุญรอด
ช่างไฟฟ้า
โทรศัพท์ : 073-431196ต่อ11
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th
นายถวิล ชุลีนวน
ช่างไฟฟ้า
โทรศัพท์ : 073-431196ต่อ11
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th
นายสัญญา ไชยชะนะ
พนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 073-431196ต่อ11
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th
นายยาการียา หะมะ
พนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 073-431196ต่อ13
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th
นายสมนึก นิลวิเชียร
พนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 073-431196ต่อ11
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th
นายอนนท์ อุ่นอก
ช่างสี
โทรศัพท์ : 073-431196ต่อ11
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th
นายอมร บัวสุวรรณ
ช่างสี
โทรศัพท์ : 073-431196ต่อ11
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th
นางพรรณวดี แก้วพิมล
อัตราจ้าง (พนักงานพิมพ์ดีด)
โทรศัพท์ : 073-431196ต่อ11
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th
นางแวซง แวสาแล๊ะ
อัตราจ้าง (พนักงานทำความสะอาด)
โทรศัพท์ : 073-431196ต่อ11
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th
นางสาวนุสฮายาตี สาและ
อัตราจ้าง (นักการภารโรง)
โทรศัพท์ : 073-431196ต่อ11
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th
นางสาววราภรณ์ คงสำเร็จ
อัตราจ้าง (นักการภารโรง)
โทรศัพท์ : 073-431196ต่อ11
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th
นายธีรพันธ์ ขวัญพัทลุง
อัตราจ้าง (เวรยาม)
โทรศัพท์ : 073-431196ต่อ11
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th
นายแวอาลี สิเดะ
อัตราจ้าง (เวรยาม)
โทรศัพท์ : 073-431196ต่อ11
อีเมล์ : xxx@pattani2.go.th