ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ... [งานประชาสัมพันธ์]  
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเพื่อศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนัก... [งานประชาสัมพันธ์]  
 สรรหาบุคคลและองค์การ เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื... [งานประชาสัมพันธ์]  
 การประกวดงานเขียน เรื่องเล่าจากบ้านเรา... [งานประชาสัมพันธ์]  
 กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562... [งานประชาสัมพันธ์]
 แจ้งปิด สำนักงาน สกสค.ปัตตานี[งานประชาสัมพันธ์]
 รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนของมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 25... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
 จดหมายข่าว สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนมกราคม 2562... [งานประชาสัมพันธ์]
 การรับสมัครคัดเลือกเมืองต้นแบบนวัฒกรรมการอ่าน... [งานประชาสัมพันธ์]
 ย้ายที่ทำการและเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.- สพฐ. ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562 ... [งานประชาสัมพันธ์]
 การทดสอบวัดสมรรถนะครู ทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม (ครั้งที่ 2)... [กลุ่มการเงิน]
 ขอเชิญเเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ[งานประชาสัมพันธ์]
 เชิญร่วมงาน มหกรรมวิชาการ เนื่องในวันครบรอบ 14 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนรินทร์... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านประจำปีพุทธศักราช 2562... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมวิชาการ เนื่องในวันครบรอง 14 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคิรนทร์... [งานประชาสัมพันธ์]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 page 1 / 18