ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ทุนการศึกษา nalanda University สาธารณรัฐอินเดีย... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ขอประชาสัมพันธ์โครงการบริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้ยระบบดิจิตอล... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุน Hubert H.Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปี 2564... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA)[งานประชาสัมพันธ์]  
 โครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ว่าด้วยการผ่อนป... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบสอบถามสำรวจความต้องการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอความร่วมมือในการใช้บัตรประชาชนที่ครบวันหมดอายุในช่วงการขยายเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากกรณีเ... [งานประชาสัมพันธ์]
 ส่วนราชการและหน่วยงานแจ้งช่องทางการติดต่อประสานงาน... [งานประชาสัมพันธ์]
 แนวทางการปฏิบัตในการฉีดพ่นสารเคมีแอลกอฮอล์... [งานประชาสัมพันธ์]
 การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563... [งานประชาสัมพันธ์]
 การประกวดออกแบบมาสคอต "น้อง Coding" ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อสร้างความรุ้ความเข้าใจในการพัฒนาการคิด Cod... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้ว... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "ชุดความรู้ สำหรับประชาชน เรื่องควรรู้ COVID-19"... [งานประชาสัมพันธ์]
 มาตรการในการแก้ไขป้องกันปัญหาข่าวปลอม(Fake News)กระทรวงศึกษาธิการ... [งานประชาสัมพันธ์]
 แจ้งช่องทางการติดต่อประสานงานส่ว่นราชการและหน่วยงาน... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 รางวัล SEAMEO[งานประชาสัมพันธ์]
 มอบรางวัลยูเนสโกฯ ประจำปี 2563 [งานประชาสัมพันธ์]
 สพป.ลำปาง เขต 1 รับสมัครนักจิตวิทยา[งานประชาสัมพันธ์]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 page 1 / 33