ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาประกวดแข่งขัน ประจำปี 2562... [งานประชาสัมพันธ์]  
 โครงการเพิ่มศักยภาพครูตามมาตรฐานตำแหน่งเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและเพิ่มวิทยฐานะตามเกณฑ์ใหม่... [งานประชาสัมพันธ์]  
 จดหมายข่าว สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ขอประชาสัมพันธ์สื่อนวัตกรรมการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี และวิช... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ... [งานประชาสัมพันธ์]
 การประชาสัมพันธ์การจัดแข่งขันหุ่นยนต์ world Robot Games Thailand Charnpionship 2019... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประกาศรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน... [งานประชาสัมพันธ์]
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ.2555... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การแข่งขันสารารุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562 ... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอความอนุเคราะห์การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ปีที่ 3 ... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม รวมพลคนรักกีฬา มินีมาราธอน 2562 เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี... [งานประชาสัมพันธ์]
 โครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลก ประจำปีการศึกษา 2562... [งานประชาสัมพันธ์]
 วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศเพื่อการเรียนรู้ชายแดนใต้... [งานประชาสัมพันธ์]
 โครงการ “ปั่นปันรัก เพื่อน้องกินอิ่มนอนอุ่น”... [งานประชาสัมพันธ์]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพาราเพื่องสร้างงานวิจัยต่อยอดในเิ... [งานประชาสัมพันธ์]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 11 ปี 2562 ... [งานประชาสัมพันธ์]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 page 1 / 21