ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ว่าด้... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปี... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ขยายเวลา ส่งผลงานประกวดแต่งเพลงประกอบท่าเต้นส่งเสริมสุขภาพช่องปาก... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ประชาสัมพันธ์ย้ายที่ทำการใหม่ สถานีตำรวจท่องเที่ยว 3 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ประชาสัมพันธ์แจ้งย้ายที่ทำการใหม่[งานประชาสัมพันธ์]
 โครงการรส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) ด้วยหลักสูตรส่งเสริมการเรียนร... [งานประชาสัมพันธ์]
 การคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ Cartoon Animation ในรูปแบบวีดีทัศน์ โครงการกรุงศรีรอบรู้เรื่องเงิน "เรื่องเ... [งานประชาสัมพันธ์]
 การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 9)... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์การรับบทความวิชาการและบทความวิจัยของสำนักงาน ป.ป.ช.... [งานประชาสัมพันธ์]
 ป้ายประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เครื่องดืมแอลกอฮอล์... [งานประชาสัมพันธ์]
 มาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นลออองขนาดเล็ก(PM 2.5)... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
 รายงานสถานการณ์โรคติดต่อนำโดยยุงลายและการประเมินความเสี่ยงต่อการระบาด ปี พ.ศ. 2564... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
 ประชาสัมพันธ์กรอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉ... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาบุคลกรทางการศึกษาสำหรับครูอนุบาลและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)... [งานประชาสัมพันธ์]
 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงานภายนอก... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอความร่วมมือเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประกวดวาดภาพเด็ก ในหัวข้อ"สำนึกรักแผ่นดิน"... [งานประชาสัมพันธ์]
 ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2564... [งานประชาสัมพันธ์]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 page 1 / 40