ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]  
 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ รายลเอียดดังเ... [งานประชาสัมพันธ์]  
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวามคม (ครั้งที่ 1)... [กลุ่มการเงิน]  
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน (ครั้งที่ 7)... [กลุ่มการเงิน]  
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน (ครั้งที่ 6)... [กลุ่มการเงิน]
 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน (ครั้งที่ 4)... [กลุ่มการเงิน]
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน (ครั้งที่ 5)... [กลุ่มการเงิน]
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมา... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
 ขอเชิญชวนจัดอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธภาพในการปฏิบัติงาน ยุค 4.0... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลศประจำปีการศึกษา 2561... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็น ประจำป... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทะิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด้กพิการ ปีง... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ควมรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ ครั้งที่ 9 (GEPOT9)... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญชวนส่งประวัติและผลงานบุคคลหรือหน่วยงานองค์กรดีเด่นสาขาต่าง ๆ เนืื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งาน Thailand Friendly Design Expo 2018 ... [งานประชาสัมพันธ์]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 page 1 / 15