ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.- สพฐ.ยุวชน ประจำปี 2563... [งานประชาสัมพันธ์]  
 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ ๗... [งานประชาสัมพันธ์]  
  การสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 ... [งานประชาสัมพันธ์]  
 อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนคณิตศาสตร์ ระดับโรงเรียน... [งานประชาสัมพันธ์]  
 การคัดเลือกคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์การขอรับทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563... [งานประชาสัมพันธ์]
 จดหมายข่าว ออนไลน์ สพป.ปัตตตานี เขต 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562... [งานประชาสัมพันธ์]
 แจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนัก และรายงานความเสียหายไปยัง สพฐ.... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10... [งานประชาสัมพันธ์]
 โครงการขอรับทุนจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563... [งานประชาสัมพันธ์]
 การแข่งขันฟุตบอลเพื่อเฟ้นหาเจ้าหนูชายแดนใต้เป็นตัวแทนประเทศไทย... [งานประชาสัมพันธ์]
 โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศประจำปี 2563... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสตรีดีเด่น... [งานประชาสัมพันธ์]
 การประชาสัมพันธ์งานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปัตตานีผ่านช่องทางเว็บไซต์ของจังหวัดปัตตานี... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ.2563 ประ... [งานประชาสัมพันธ์]
 การรับสมัครนักเรียนระดับขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครร่วมค่าย Samsung Future Career bootcamp ... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันะ์การสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2562... [งานประชาสัมพันธ์]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 page 1 / 26