ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 การจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาครูแบบครบวงจร ปี 2562 รอบพิเศษ... [งานประชาสัมพันธ์]  
 โครงการการฝึกอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร กลยุทธ์การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามมารตฐาน... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครการนำเสนอและคัดเลือกความโดดเด่น ด้านการจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม[งานประชาสัมพันธ์]  
 ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ครั้งท... [งานประชาสัมพันธ์]  
 แจ้งกำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2562... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม มอ.วิชาการ ประจำปี 2562 ... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์การสัมมนาวิชาการการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ภาาาไทยสำหรับเด็กที่ไม่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษ... [งานประชาสัมพันธ์]
 การฝึกอบรมผู้ประสานงานโครงการ Messengers of Peace ประเทศไทยระดับเขตพื้นที่... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 ... [งานประชาสัมพันธ์]
 การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2563... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดวงเมโลเดียนชิงแชมป์จังหวัดชายแดนภาคใต้... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชุมใหญ่สามาัญประจำปี สมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย... [งานประชาสัมพันธ์]
 จดหมายข่าว สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์การอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสอนเด็กออทิสติก"... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประกาศการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สตูล ปีการศึกษา 2563... [งานประชาสัมพันธ์]
 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมการสอนวรรณคดีและการใช้เพลงประกอบการสอนภาษาไทย สำหรับครูระด... [งานประชาสัมพันธ์]
 การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามโครงการจัดทำระบบการให้บริการประชาชนด้านารทะเบียนและบัตรประจำตั... [งานประชาสัมพันธ์]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 page 1 / 23