ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมา... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]  
 ขอเชิญชวนจัดอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธภาพในการปฏิบัติงาน ยุค 4.0... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลศประจำปีการศึกษา 2561... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็น ประจำป... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทะิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด้กพิการ ปีง... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ควมรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ ครั้งที่ 9 (GEPOT9)... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญชวนส่งประวัติและผลงานบุคคลหรือหน่วยงานองค์กรดีเด่นสาขาต่าง ๆ เนืื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งาน Thailand Friendly Design Expo 2018 ... [งานประชาสัมพันธ์]
 โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศประจำปี 2562... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่กการศึกษาของชาติ พ.ศ.256... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอความร่วมมือรณรงค์และประชาสัมพันธ์ในช่วงเทศกาลลอยกระทง 2561 เกี่ยวกับการป้องกันและลดความอันตรายต่อก... [งานประชาสัมพันธ์]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
 โครงการพัฒนานักบริหารการเปลียนแปลงรุ่นที่ 13 ... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ รอบนานาชาติ ประจำปี 2561... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับนักศึกษาใหม่ ป.โท ป.เอก มอ.หาดใหญ่... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอความร่วมมือสนับสนุนในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดอกไม้กัลยา... [งานประชาสัมพันธ์]
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน (ครั้งที่ 1)... [กลุ่มการเงิน]
 มาตราการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 page 1 / 14