ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุค... [งานประชาสัมพันธ์]  
 เชิญโรงเรียนเข้าร่วมโครงการชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]  
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]  
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]  
 แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสาร... [งานประชาสัมพันธ์]  
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน ครั้งที่ 28... [กลุ่มการเงิน]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
 การสรรหาผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2561... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญชวนสั่งซื้อสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว... [งานประชาสัมพันธ์]
 การลดการใช้กระดาษด้วย QR Code และมาตรการยกเลิกการขอสำเนาเอกสารของทางราชการ... [งานประชาสัมพันธ์]
 โครงการ โรงเรียนแห่งอนาคต office 365 for education[งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญร่วมส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดในงานสัมนาและนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big bang 201... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอความร่วมมือรณรงค์การจัดงานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า บุหรี... [งานประชาสัมพันธ์]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน (ครั้งที่ 27)... [กลุ่มการเงิน]
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน (ครั้งที่ 26)... [กลุ่มการเงิน]
 แจ้งรายละเอียดการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต2... [กลุ่มการเงิน]
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม (ครั้งที่ 25)... [กลุ่มการเงิน]
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม (ครั้งที่ 22)... [กลุ่มการเงิน]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 page 4 / 14