ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 รางวัลคุณภาพฟื้นฟูศูลธรรมโลก (V-star quality award) ประจำปีการศึกษา 2561... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ประชาสัมพันธ์โครงการเฉลิมพระเกียรติการประกวดวาดภาพความประทับใจแม่ของแผ่นดิน 12 สิงหาคม 2561... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่อการสอนด้านพลังงาน... [งานประชาสัมพันธ์]  
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม (ครั้งที่ 13)... [กลุ่มการเงิน]  
 แจ้งรายละเอียดการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต2... [กลุ่มการเงิน]  
 ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการบริการวิชาการ... [งานประชาสัมพันธ์]
 โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อโรงเรียนน้อง ๆ ที่ห่างไกล... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561... [งานประชาสัมพันธ์]
 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540... [งานประชาสัมพันธ์]
 โครงการบริการวิชาการ [งานประชาสัมพันธ์]
 โครงการวันคณิตศาสตร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานี... [งานประชาสัมพันธ์]
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม (ครั้งที่ 12)... [กลุ่มการเงิน]
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม (ครั้งที่ 11)... [กลุ่มการเงิน]
 แจ้งรายละเอียดการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต2... [กลุ่มการเงิน]
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม (ครั้งที่ 10)... [กลุ่มการเงิน]
 แจ้งรายละเอียดการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต2... [กลุ่มการเงิน]
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม (ครั้งที่ 9)... [กลุ่มการเงิน]
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม (ครั้งที่ 8)... [กลุ่มการเงิน]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 page 8 / 16