รายละเอียดเอกสาร เกี่ยวกับ : กลุ่มนโยบายและแผน

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2560
     .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-05-2560
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

plan2017.pdf


Size 2,318,462 Bytes
รายละเอียดเอกสาร ของ::กลุ่มนโยบายและแผน
  1 2 page 1 / 2
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 61[17-08-2560]
 ปฏิทินการติดตามแผนฯปี61[25-06-2560]
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560[25-06-2560]
 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2561[27-04-2560]
 แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ 2561[27-04-2560]
 แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และ Factor F[14-11-2560]
 แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และ Factor F[14-11-2560]
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 60[31-07-2560]
 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2560[10-05-2560]
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 59[05-07-2560]
 ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 58[01-02-2560]
 ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 57[01-02-2560]
 ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 56[01-02-2560]
  ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 55[01-02-2560]
 ลักษณะอาคารมาตรฐาน สิ่งก่อสร้าง จัดตั้งงบ[10-11-2560]
 แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนขนาดเล็ก 4 ปี 2559-2563[21-10-2560]
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559 - 2562[15-07-2560]
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559[16-02-2560]
 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน[11-01-2560]
 รายงานผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ.2558[05-11-2560]


หน้าแรก