รายละเอียดแบบฟอร์ม เกี่ยวกับ : กลุ่มบริหารงานบุคคล

เอกสารการอบรม PLC
     .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 24-07-2560
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

ใบงานที่ 2 ล่าสุด.pdf


Size 65,550 Bytes

แผนงาน ใบงาน ตัวอย่าง 2.pdf


Size 77,077 Bytes

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(Professional Learning community).ppt


Size 3,519,488 Bytes

คู่มือการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC.pdf


Size 6,177,072 Bytes
รายละเอียดแบบฟอร์ม ของ::กลุ่มบริหารงานบุคคล
  1 2 page 1 / 2
 คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ [30-08-2560]
 มาตรฐานตำแหน่ง 38 ค.(2)[29-05-2560]
 แบบคำร้องขอย้ายข้าราชการครู[29-05-2560]
 แบบสำรวจความต้องการวิชาเอก[28-05-2560]
 แบบคำขอเปลี่ยนแปลงประวัติ[24-05-2560]
 แบบคำขอมีบัตรรับรองการเป็นลูกจ้างชั่วคราว[23-02-2560]
 เอกสารการอบรม PLC[24-07-2560]
 ขั้นตอนการขอปรับวุฒิ[30-06-2560]
 วิธีคิดเวลาราชการทวีคูณ ผู้เกษียณอายุราชการ [29-06-2560]
  สรุปจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2558[07-03-2560]
 สรุปจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน กุมภาพนธ์ 2558[06-02-2560]
 สรุปจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน มกราคม 2558[05-01-2560]
 แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร[16-06-2560]
 แบบฟอร์มขออนุญาตไปประกอบพิธีฮัจย์[27-05-2560]
 แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ[05-04-2560]
 แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ[17-02-2560]
 ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่ เจ้าหน้าที่ สพป.ปน.2[12-02-2560]
 หลักเกณฑ์ ว 17 วิทยฐานะ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ[04-02-2560]
 แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร(สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา)[03-02-2560]
 แบบฟอร์มขออนุมัติการเดินทางไปราชการ[12-01-2560]


หน้าแรก