รายละเอียดรายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา เกี่ยวกับ : กลุ่มอำนวยการ

ราย
     .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 23-03-2561
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

รายงานครั้งที่ 1 2561.pdf


Size 3,294,523 Bytes
รายละเอียดรายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ของ::กลุ่มอำนวยการ
  1 2 page 1 / 2
 คู่มือการใช้ระบบกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ[28-06-2561]
 พระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546[24-06-2561]
 พระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘[24-06-2561]
 power point จุดเน้น ผอ.สะอาด[14-05-2561]
 แบบขอรับหนังสือรับรองสิทธิและรับรองเงินเดือน[08-05-2561]
 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562[22-03-2561]
  คู่มือนักเรียน 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส[18-03-2561]
  คู่มือครู 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. [18-03-2561]
 จดหมยข่าว สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562[01-03-2561]
 จดหมยข่าว สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนมกราคม 2562[01-03-2561]
 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562[22-02-2561]
 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2561[22-01-2561]
 รายงานการประชุมครั้งที่ 7[06-12-2561]
 รายงานการประชุมเดือนกันยายน2561ครั้งที่6[08-11-2561]
 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 4/2561[06-07-2561]
 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่3/2561[05-07-2561]
 แบบคำขอรับรองสิทธิและรับรองเงินเดือน[25-06-2561]
 พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540[21-05-2561]
 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเดือนมีนาคม[15-05-2561]
 ราย[23-03-2561]


หน้าแรก