รายละเอียดรายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา เกี่ยวกับ : กลุ่มอำนวยการ

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่3/2561
     .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 05-07-2561
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

รายงานการประชุมครั้งที่ 3.pdf


Size 4,206,290 Bytes
รายละเอียดรายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ของ::กลุ่มอำนวยการ
  1 2 page 1 / 2
 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่2/2563[12-05-2561]
 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่3/2563[12-05-2561]
 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่1/2563[04-02-2561]
  รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่5/2562[04-12-2561]
 หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย[13-11-2561]
 จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนตุลาคม 2562[01-11-2561]
 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่4/2562[21-10-2561]
 จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนสิงหาคม 2562[04-09-2561]
 คู่มือการใช้ระบบกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ[28-06-2561]
 พระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546[24-06-2561]
 พระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘[24-06-2561]
 power point จุดเน้น ผอ.สะอาด[14-05-2561]
 แบบขอรับหนังสือรับรองสิทธิและรับรองเงินเดือน[08-05-2561]
 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562[22-03-2561]
  คู่มือนักเรียน 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส[18-03-2561]
  คู่มือครู 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. [18-03-2561]
 จดหมยข่าว สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562[01-03-2561]
 จดหมยข่าว สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนมกราคม 2562[01-03-2561]
 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562[22-02-2561]
 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2561[22-01-2561]


หน้าแรก