รายละเอียดเอกสาร เกี่ยวกับ : กลุ่มนโยบายและแผน

คู่มืองบลงทุนปี 2563 (สำหรับโรงเรียน)
     .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 26-10-2561
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

คู่มืองบลงทุนปี 2563.pdf


Size 22,328,272 Bytes
รายละเอียดเอกสาร ของ::กลุ่มนโยบายและแผน
  1 2 page 1 / 2
 คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์[05-11-2561]
 คู่มืองบลงทุนปี 2563 (สำหรับโรงเรียน)[26-10-2561]
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 61[17-08-2561]
 ปฏิทินการติดตามแผนฯปี61[25-06-2561]
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560[25-06-2561]
 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2561[27-04-2561]
 แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ 2561[27-04-2561]
 แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และ Factor F[14-11-2561]
 แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และ Factor F[14-11-2561]
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 60[31-07-2561]
 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2560[10-05-2561]
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 59[05-07-2561]
 ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 58[01-02-2561]
 ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 57[01-02-2561]
 ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 56[01-02-2561]
  ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 55[01-02-2561]
 ลักษณะอาคารมาตรฐาน สิ่งก่อสร้าง จัดตั้งงบ[10-11-2561]
 แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนขนาดเล็ก 4 ปี 2559-2563[21-10-2561]
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559 - 2562[15-07-2561]
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559[16-02-2561]


หน้าแรก