รายละเอียดเอกสาร เกี่ยวกับ : กลุ่มนโยบายและแผน

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2562
     .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 27-12-2561
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

แผน สพป. ปน.2 ปี 2562.pdf


Size 3,360,795 Bytes
รายละเอียดเอกสาร ของ::กลุ่มนโยบายและแผน
  1 2 page 2 / 2
  ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 55[01-02-2561]
 ลักษณะอาคารมาตรฐาน สิ่งก่อสร้าง จัดตั้งงบ[10-11-2561]
 แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนขนาดเล็ก 4 ปี 2559-2563[21-10-2561]
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559 - 2562[15-07-2561]
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559[16-02-2561]
 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน[11-01-2561]
 รายงานผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ.2558[05-11-2561]
 คู่มือการจัดทำ schoolMIS[22-09-2561]
 บัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงาน สพฐ.58-59[02-09-2561]
 วิธีการอัพโหลดเอกสาร นักเรียนซ้ำซ้อนต่างหน่วยงาน[20-08-2561]
 แนวทางการดำเนินงานรับนักเรียน[20-08-2561]
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558[19-08-2561]
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 58[19-08-2561]
 แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ[03-08-2561]


หน้าแรก