รายละเอียดเอกสาร เกี่ยวกับ : กลุ่มนโยบายและแผน

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
    แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-08-2558
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

ปกคำนำ สารบัญ 58.pdf


Size 282,152 Bytes

ส่วนที่ 1 - 2 ร่างแผนปฏิบัติราชการ ปี 58.pdf


Size 348,413 Bytes

ส่วนที่ 3


Size 1,889,110 Bytes

รายละเอียดโครงการประจำปีงบประมาณ 2558.pdf


Size 311,130 Bytes
รายละเอียดเอกสาร ของ::กลุ่มนโยบายและแผน
  1 2 3 page 1 / 3
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[15-12-2558]
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2564-2565[09-12-2558]
 แผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[09-12-2558]
 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2565 งบลงทุน(โรงเรียนพระราชดำริ)[30-11-2558]
 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2565 งบลงทุน(โรงเรียนทั่วไป)[06-11-2558]
 บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ 2564[04-11-2558]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2559[03-09-2558]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2560[03-09-2558]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2561[03-09-2558]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2562[03-09-2558]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2563[03-09-2558]
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับปรับปรุง[28-08-2558]
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ฉบับปรับปรุง[04-08-2558]
 แนวทางการดาเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ2563[21-02-2558]
 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2563[07-02-2558]
 ตัวอย่าง ปร.4-6 ระบบไฟฟ้า[28-01-2558]
 บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปี 2563[02-12-2558]
 คู่มืองบลงทุนปี 2564 (สำหรับโรงเรียน)[27-11-2558]
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2567[13-11-2558]
 แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563[13-11-2558]


หน้าแรก