รายละเอียดเอกสาร เกี่ยวกับ : กลุ่มนโยบายและแผน

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2567
     .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-11-2562
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

เล่ม แผนพัฒนา ปี 2563-2567.pdf


Size 1,085,390 Bytes
รายละเอียดเอกสาร ของ::กลุ่มนโยบายและแผน
  1 2 3 page 1 / 3
 บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปี 2563[02-12-2562]
 คู่มืองบลงทุนปี 2564 (สำหรับโรงเรียน)[27-11-2562]
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2567[13-11-2562]
 แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563[13-11-2562]
 รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562[05-11-2562]
 คู่มือบันทึกผลการเรียน SchoolMIS[20-09-2562]
 แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562-2565[15-08-2562]
 แผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับปรับปรุง[18-07-2562]
  ข้อมูล 10 มิ.ย. 62[01-07-2562]
  รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561[29-05-2562]
 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2562[27-12-2562]
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562-2565[27-12-2562]
 นโยบาย สพป.ปัตตานี เขต 2 ปีงบประมาณ 2562[07-12-2562]
 บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปี 2562[30-11-2562]
 คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์[05-11-2562]
 คู่มืองบลงทุนปี 2563 (สำหรับโรงเรียน)[26-10-2562]
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 61[17-08-2562]
 ปฏิทินการติดตามแผนฯปี61[25-06-2562]
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560[25-06-2562]
 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2561[27-04-2562]


หน้าแรก