รายละเอียดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับ : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ.2561
    มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ.2561 .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 17-04-2563
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

มาตรฐานการศึกษาชาติ.pdf


Size 5,135,761 Bytes
รายละเอียดหลักเกณฑ์ ของ::กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
  1 page 1 / 1
 กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561[17-04-2563]
 มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ.2561[17-04-2563]
 แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 2561[04-02-2563]
 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[03-12-2563]
 แนวทางการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน[25-10-2563]
 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา[11-01-2563]


หน้าแรก