รายละเอียดเอกสาร เกี่ยวกับ : กลุ่มนโยบายและแผน

รายงานผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ.2558
    รายงานผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ.2558 .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 05-11-2558
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

รายงานผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ.2558


Size 4,506,311 Bytes
รายละเอียดเอกสาร ของ::กลุ่มนโยบายและแผน
  1 2 3 4 page 1 / 4
 แผนกำกับติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564[19-04-2558]
 แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[02-03-2558]
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[15-12-2558]
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2564-2565[09-12-2558]
 แผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[09-12-2558]
 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2565 งบลงทุน(โรงเรียนพระราชดำริ)[30-11-2558]
 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2565 งบลงทุน(โรงเรียนทั่วไป)[06-11-2558]
 บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ 2564[04-11-2558]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2559[03-09-2558]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2560[03-09-2558]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2561[03-09-2558]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2562[03-09-2558]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2563[03-09-2558]
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับปรับปรุง[28-08-2558]
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ฉบับปรับปรุง[04-08-2558]
 แนวทางการดาเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ2563[21-02-2558]
 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2563[07-02-2558]
 ตัวอย่าง ปร.4-6 ระบบไฟฟ้า[28-01-2558]
 บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปี 2563[02-12-2558]
 คู่มืองบลงทุนปี 2564 (สำหรับโรงเรียน)[27-11-2558]


หน้าแรก