รายละเอียดข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับ : กลุ่มนโยบายและแผน

สารสนเทศทางการศึกษา 2563
    สารสนเทศทางการศึกษา 2563 .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 03-09-2563
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

สารสนเทศทางการศึกษา63.pdf


Size 2,817,249 Bytes
รายละเอียดข้อมูลสารสนเทศ ของ::กลุ่มนโยบายและแผน
  1 2 3 page 1 / 3
 แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[02-03-2563]
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[15-12-2563]
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2564-2565[09-12-2563]
 แผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[09-12-2563]
 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2565 งบลงทุน(โรงเรียนพระราชดำริ)[30-11-2563]
 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2565 งบลงทุน(โรงเรียนทั่วไป)[06-11-2563]
 บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ 2564[04-11-2563]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2559[03-09-2563]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2560[03-09-2563]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2561[03-09-2563]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2562[03-09-2563]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2563[03-09-2563]
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับปรับปรุง[28-08-2563]
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ฉบับปรับปรุง[04-08-2563]
 แนวทางการดาเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ2563[21-02-2563]
 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2563[07-02-2563]
 ตัวอย่าง ปร.4-6 ระบบไฟฟ้า[28-01-2563]
 บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปี 2563[02-12-2563]
 คู่มืองบลงทุนปี 2564 (สำหรับโรงเรียน)[27-11-2563]
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2567[13-11-2563]


หน้าแรก