รายละเอียดเอกสาร เกี่ยวกับ : กลุ่มนโยบายและแผน

บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ 2564
     .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 04-11-2563
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

สพฐ.2564.pdf


Size 16,705,283 Bytes
รายละเอียดเอกสาร ของ::กลุ่มนโยบายและแผน
  1 2 3 page 2 / 3
 แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563[13-11-2563]
 รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562[05-11-2563]
 คู่มือบันทึกผลการเรียน SchoolMIS[20-09-2563]
 แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562-2565[15-08-2563]
 แผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับปรับปรุง[18-07-2563]
  ข้อมูล 10 มิ.ย. 62[01-07-2563]
  รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561[29-05-2563]
 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2562[27-12-2563]
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562-2565[27-12-2563]
 นโยบาย สพป.ปัตตานี เขต 2 ปีงบประมาณ 2562[07-12-2563]
 บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปี 2562[30-11-2563]
 คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์[05-11-2563]
 คู่มืองบลงทุนปี 2563 (สำหรับโรงเรียน)[26-10-2563]
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 61[17-08-2563]
 ปฏิทินการติดตามแผนฯปี61[25-06-2563]
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560[25-06-2563]
 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2561[27-04-2563]
 แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ 2561[27-04-2563]
 แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และ Factor F[14-11-2563]
 แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และ Factor F[14-11-2563]


หน้าแรก