รายละเอียดข่าวสาร :

    
บันทึกข้อมูลเมื่อ --543
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS).pdf


Size 2,111,234 Bytes

คู่มือการใช้ระบบ-Admin.pdf


Size 1,534,790 Bytes

คู่มือระบบคัดกรองนักเรียนยากจน บนโทรศัพท์มือถือ.pdf


Size 1,347,664 Bytes

คู่มือระบบคัดกรองนักเรียนยากจน บนเวปไซต์.pdf


Size 1,634,388 Bytes

คู่มือการจัดทำข้อมูลปีการศึกษา 2560 (ฉบับเต็ม).pdf


Size 3,860,774 Bytes

คู่มือการบันทึกข้อมูเยี่ยมบ้านผ่านเว็บแอปพลิเคชัน.pdf


Size 1,783,242 Bytes

คู่มือการจัดทำข้อมูลสิ้นปีการสึกษา (DMC).pdf


Size 1,096,284 Bytes

คู่มือการปรับปรุงข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC).pdf


Size 469,307 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 page 1 / 1
 แจ้งการโอนเงินประกันสัญญาโรงเรียน[15-02-543]


หน้าแรก