รายละเอียดข่าวสาร : กลุ่มอำนวยการ

ประกาศ สพป.ปน.2 เรื่อง นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ สพป.ปน.2
    
บันทึกข้อมูลเมื่อ 07-03-2561
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561.pdf


Size 1,616,798 Bytes

นโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส.pdf


Size 911,963 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 page 1 / 1
 ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระหนี้บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ[10-04-2561]
 รายงานโครงการเขตสุจริต[08-10-2561]
 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายผ้าป่าสมทบกองทุนช่วยเหลือนักเรียน[23-03-2561]
 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บสาหัส[23-03-2561]
 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนผู้ปกครองเสียชีวิตด้วยอัคคีภัย[23-03-2561]
 รายงาน[09-03-2561]
 ประกาศ สพป.ปน.2 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพป.ปน.2[07-03-2561]
 ประกาศ สพป.ปน.2 เรื่อง นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ สพป.ปน.2[07-03-2561]


หน้าแรก