รายละเอียดข่าวสาร : งานประชาสัมพันธ์

การรับสมัครนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา
    การรับสมัครนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 12-10-2561
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

Document (88).pdf


Size 200,627 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 page 1 / 8
 ขอเชิญชวนจัดอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธภาพในการปฏิบัติงาน ยุค 4.0[16-11-2561]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลศประจำปีการศึกษา 2561[16-11-2561]
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็น ประจำปี พ.ศ. 2562[16-11-2561]
 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ควมรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540[14-11-2561]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ ครั้งที่ 9 (GEPOT9)[14-11-2561]
 ขอเชิญชวนส่งประวัติและผลงานบุคคลหรือหน่วยงานองค์กรดีเด่นสาขาต่าง ๆ เนืื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562[14-11-2561]
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งาน Thailand Friendly Design Expo 2018 [14-11-2561]
 โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศประจำปี 2562[13-11-2561]
 ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่กการศึกษาของชาติ พ.ศ.256[13-11-2561]
 ขอความร่วมมือรณรงค์และประชาสัมพันธ์ในช่วงเทศกาลลอยกระทง 2561 เกี่ยวกับการป้องกันและลดความอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปลอยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ[13-11-2561]
 โครงการพัฒนานักบริหารการเปลียนแปลงรุ่นที่ 13 [06-11-2561]
 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ รอบนานาชาติ ประจำปี 2561[06-11-2561]
 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับนักศึกษาใหม่ ป.โท ป.เอก มอ.หาดใหญ่[06-11-2561]
 ขอความร่วมมือสนับสนุนในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดอกไม้กัลยา[06-11-2561]
 การจัดประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี 2562[31-10-2561]
 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน[31-10-2561]
 ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีมหากุศล[31-10-2561]
 ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมหมอชวนวิ่งจังหวัดปัตตานี[31-10-2561]
 การขึ้นทะเบียนเบื้องต้นมรดกภูมปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561[30-10-2561]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (โครงการไนติงเกล) ประจำปีการศึกษา 2562[30-10-2561]


หน้าแรก