รายละเอียดข่าวสาร : งานประชาสัมพันธ์

การประชาสัมพันธ์งานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปัตตานีผ่านช่องทางเว็บไซต์ของจังหวัดปัตตานี
    การประชาสัมพันธ์งานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปัตตานีผ่านช่องทางเว็บไซต์ของจังหวัดปัตตานี
บันทึกข้อมูลเมื่อ 22-11-2562
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

CCF22112562_00000.pdf


Size 128,622 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 page 1 / 27
 การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ[17-09-2562]
 หนังสือประชาสัมพันธ์สื่ออินโฟกราฟิกภาพเคลื่อนไหว (Motion Infographic) "การเขียนเรียงความและย่อความ" [17-09-2562]
 ประชาสัประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเขียนเรื่องสั้นหัวข้อ จิตอาสาเรื่องง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน[17-09-2562]
 ประชาสัมพันธ์ให้เสนอรายนามบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด และการประกวดห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 256[17-09-2562]
 ประชุาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองและพัฒนาวิทยฐานะตาม ว21,23ในปีการศึกษา 2563[08-09-2562]
 การจัดกิจกรรมนิทรรศนวัตกรรม เรียนรู้ รักษ์พงไพร[08-09-2562]
 ประชาสัมพันธ์การสนับสนุน Digital Platform ในการจัดทำการเรียนการสอนออนไลน์[02-09-2562]
 แนวทางการแก้ไขปัญหาการขอออกหรือต่ออายุใบอนุญาตทำงานและวีซ่าให้แก่ครูต่างชาติ[02-09-2562]
 ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินการ รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19[02-09-2562]
 ประชาสัมพันธ์ อำเถอโคกโพธิ์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)[02-09-2562]
 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สื่อนิทานการ์ตูนแอนิเมชั้น[26-08-2562]
 การพัฒนาสมรรถณะด้านภาษาอังกฤษของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน[26-08-2562]
 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการผลิตยาเพื่อยังชีพแบบพื้นบ้าน หรือการผลิตยาโดยสถานพยาบาลของรัฐ ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล ในสถานพยาบาลของรัฐ หรือการใช้ตำราแพทย์แผนไทยเพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ พ.ศ. 2563[26-08-2562]
 ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนาตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ[26-08-2562]
 แก้ไขคำขวัญจังหวัดฉะเเชิงเทรา[26-08-2562]
 ขอเชิญโรงเรียนส่งผลงานเข้าประกวด Idnovation 2020 นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น[26-08-2562]
  เสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศประจำปี พ.ศ. 2563[19-08-2562]
 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2563[14-08-2562]
  ประชาสัมพันธ์โครงการมอบทุนการศึกษา มูลนิธิตั้งเซ็กกิม ปีการศึกษา 2563[14-08-2562]
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563[11-08-2562]


หน้าแรก