รายละเอียดข่าวสาร : งานประชาสัมพันธ์

การแข่งขันฟุตบอลเพื่อเฟ้นหาเจ้าหนูชายแดนใต้เป็นตัวแทนประเทศไทย
    การแข่งขันฟุตบอลเพื่อเฟ้นหาเจ้าหนูชายแดนใต้เป็นตัวแทนประเทศไทย
บันทึกข้อมูลเมื่อ 22-11-2562
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

CCF22112562_00003.pdf


Size 1,123,114 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 page 1 / 19
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนของมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปภัมภ์ ปีการศึกษา 2563[24-01-2562]
 นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเสมอภาค[24-01-2562]
 ประชาสัมพันธ์การจัดสรรโควต้าสำหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท[24-01-2562]
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ที่สามารถเรียนรู้ได้ เข้ารับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563[23-01-2562]
 โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ชั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม ผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)[23-01-2562]
 จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนธันวาคม 2562[23-01-2562]
 ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมรับมือ เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2562[22-01-2562]
 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563[22-01-2562]
 การคัดเลือกคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้[21-01-2562]
 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 19 [20-01-2562]
 การคัดเลือกคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้[15-01-2562]
 ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับชาติเรื่อง"ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน"และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2562[15-01-2562]
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563[13-01-2562]
 ประชาสัมพันธ์การประกวดงานเขียน "เรื่องเล่าจากบ้านเรา" ปี 2563[13-01-2562]
 ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร"เทคนิคการปฏิบัติงานในระบบจัดซื่อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกนส์(e-GP) ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560"[13-01-2562]
 ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร"เทคนิคการกำหนดราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560[13-01-2562]
 ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร"เทคนิคการทำสัญญาการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1[13-01-2562]
 ขอส่งประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 10)และคำชี้แจงประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ(ฉบับที่ี 10)[13-01-2562]
 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานสานสัมพันธ์วันตรุษจีน ประจำปี 2563[13-01-2562]
 ประชาสัมพันธ์รับสมัรนักศึกษาเพื่อปฏิรูปการศึกษา[13-01-2562]


หน้าแรก