รายละเอียดข่าวสาร : งานประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ ๗
    การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ ๗
บันทึกข้อมูลเมื่อ 11-12-2562
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

สจว.สพฐ. 7.pdf


Size 271,278 Bytes

กำหนดการ สจว.สพฐ.7.pdf


Size 1,362,563 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 page 1 / 26
 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวด ทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๐ [29-07-2562]
 โครงการ HORSE Young Writer Awards 2020[29-07-2562]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพระบายสี "เด็กไทยสู้ภัยโควิด" (Thai Kids Fight COVID)[29-07-2562]
 ประชาสัมพันธ์โครงการสอนออนไลน์ Project 14 [29-07-2562]
 ขอความร่วมมือประชชาสัมพันธ์และส่งคลิบวีดีโอ รักแม่เพื่อแม่ไม่มีที่สินสุด[22-07-2562]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาหลักสูตรปรับพื้นฐานก่อนระดับปรัญญาตรี[22-07-2562]
 ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ[22-07-2562]
  โครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ปีที่ ๑๐) และโครงการ "โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ปีที่ ๕) [22-07-2562]
 ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับราางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563 จังหวัดปัตตานี [22-07-2562]
 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวด อย.น้อย[22-07-2562]
 โครงการ 108 รังสรรค์ปัญญา ศรัทธาคุณธรรม[22-07-2562]
 ประชาสัมพันธ์การใช้และติดตามข้อมูลการใช้หลักสูตร Be Internet Awesome[21-07-2562]
 แบบสำรวจการจัดประสบการณ์เรียนร้เพื่อพัฒนาทักษะการสืบเสาะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนระดับปฐมวัย[21-07-2562]
 การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส [16-07-2562]
 ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครการนำเสนอและคัดเลือกความโดดเด่น [16-07-2562]
 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์กรเขียนผลงานและคัดเลือกผลงานเขียนเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันแห่งชาติ ปี 2564[16-07-2562]
 กิจกรรมการประกวดเล่าเรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของกิน ของเล่น ของใช้[16-07-2562]
 แจ้งเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานเลขาธิการสถาผู้แทนราษฎร[16-07-2562]
 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพส่งเสริมวัฒธรรมความสัมพันธ์ไทย - ณีปุ่น ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563[13-07-2562]
 การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563[12-07-2562]


หน้าแรก