รายละเอียดข่าวสาร : งานประชาสัมพันธ์

รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563
    รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563
บันทึกข้อมูลเมื่อ 22-01-2563
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

CCF22012563_00000.pdf


Size 160,636 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 page 1 / 20
 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการขับเคลื่อนวิทยาการคำนวณ [21-02-2563]
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19[21-02-2563]
 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมศิลปะการแสดงภาคใต้ปี2563 ศิลปะการรำมโนราห์ รุ่นที่3[20-02-2563]
 การรับสมัครนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2563[20-02-2563]
 การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ทั่วไป และ ขั้นความรู้เบื้องต้น C.B.T.C. [20-02-2563]
 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเยาวชน และอบรมครู โดยนำหลักสูตรการเรียนการสอนด้านกีฬาบาสเก็ตบอลระดับโลกมาสู่เยาวชน และครูไทย[18-02-2563]
 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น กลวิธีการอ่านเขียนเรียนร้อยกรองทำนองไทย[12-02-2563]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศมูนิธิต่อต้านการทุจริต เรื่อง รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2563[12-02-2563]
 ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) คำขวัญและเพลงในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั่งที่ 70 ปีการศึกษา 2563 จังหวัดร้อยเอ็ด[12-02-2563]
 ทุนการศึกษาของรัฐบาลบลูไนดารุสซาลาม ประจำปีการศึกษา 2563-2564[12-02-2563]
 เทศกาลขับร้องเพลงประสานเสียงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2020[05-02-2563]
 การคัดเลือครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2563[05-02-2563]
 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการขับร้องประสานเสียง [04-02-2563]
 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (OBEC Library Automation System v.3[04-02-2563]
 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโครงการก่อการครู:ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ รุ่น 3[03-02-2563]
 ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายหลักสูตร STEM&Robotics Camp[03-02-2563]
 การจัดงาน"วันนักประดิษฐ์"ประจำปี 2563 และเชิญชวนร่วมชมนิทรรศการฯ[03-02-2563]
 ขอเชิญชม คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.สู่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ประจำปี 2563[31-01-2563]
 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563[29-01-2563]
 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง ห้องสมุดแข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเผป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และประชุมใหญาสามัญประจำปี พุทธศักราช 2562 ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย [29-01-2563]


หน้าแรก