รายละเอียดข่าวสาร : งานประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ที่สามารถเรียนรู้ได้ เข้ารับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
    ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ที่สามารถเรียนรู้ได้ เข้ารับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
บันทึกข้อมูลเมื่อ 23-01-2563
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

CCF23012563_00001.pdf


Size 194,788 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 page 1 / 21
 มาตราการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรน่าต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 1[26-03-2563]
 กำหนดมตราการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 สพป.ปัตตานี เขต 2 [25-03-2563]
 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี [25-03-2563]
 วันป่าชายเลนแห่งชาติ[24-03-2563]
 แนวทางการปฏิบัติศาสนกิจและกิจกรรมอื่น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19)[24-03-2563]
 มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)[24-03-2563]
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการไทยพีบีเอส ชวนครูวิทย์ คณิต มาคิดให้ว้าว ปีที่ 4 [20-03-2563]
 การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)[20-03-2563]
 การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทงการศึกษา กรณีเร่งด่วน[20-03-2563]
 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี การป้องกัน แก้ไขบรรเทาผลกระทบจากโคโรนา 2019[20-03-2563]
 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี[19-03-2563]
 ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563 ประเภทเรื่องสั้นและบทกวี เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย [19-03-2563]
 ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกำษาสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับจากสถานศึกษาของสาธารณรัฐไอร์แลนด์[16-03-2563]
 แจ้งยกเลิกการเข้าร่วมชมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28[16-03-2563]
 การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2563 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม 2563 - วันที่ 2 เมษายน 2563 รายละเอียดดังเอกสารแนบ [13-03-2563]
 การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 68 ปี การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา[11-03-2563]
 แจ้งเตือนการเกิดโรค อุบัติเหตุ และกรเกิดสาธารณภัยในฤดูร้อ[11-03-2563]
 ชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล VCS[11-03-2563]
 ขอแจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ[09-03-2563]
 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540[09-03-2563]


หน้าแรก