รายละเอียดข่าวสาร : งานประชาสัมพันธ์

การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทงการศึกษา กรณีเร่งด่วน
    การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทงการศึกษา กรณีเร่งด่วน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 20-03-2563
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

CCF20032563_00002.pdf


Size 813,301 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 page 1 / 24
 จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563[01-06-2563]
 ทุนการศึกษา nalanda University สาธารณรัฐอินเดีย[29-05-2563]
 ขอประชาสัมพันธ์โครงการบริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้ยระบบดิจิตอล[26-05-2563]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุน Hubert H.Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปี 2564[26-05-2563]
 ทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA)[26-05-2563]
 โครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19[22-05-2563]
 ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ว่าด้วยการผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอิฏิ้ลฟิตร์ (ฉบับที่ 6/2563)[22-05-2563]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบสอบถามสำรวจความต้องการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต[20-05-2563]
 ขอความร่วมมือในการใช้บัตรประชาชนที่ครบวันหมดอายุในช่วงการขยายเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากกรณีเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโน่า 2019 ในประเทศไทย[20-05-2563]
 ส่วนราชการและหน่วยงานแจ้งช่องทางการติดต่อประสานงาน[20-05-2563]
 แนวทางการปฏิบัตในการฉีดพ่นสารเคมีแอลกอฮอล์[20-05-2563]
 การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[14-05-2563]
 การประกวดออกแบบมาสคอต "น้อง Coding" ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อสร้างความรุ้ความเข้าใจในการพัฒนาการคิด Coding Ambassador : CA[14-05-2563]
 ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยการผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์)และแนวทางการปฏิบัติ(ฉบับที่ 5/2563) ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2563[13-05-2563]
 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "ชุดความรู้ สำหรับประชาชน เรื่องควรรู้ COVID-19"[12-05-2563]
 มาตรการในการแก้ไขป้องกันปัญหาข่าวปลอม(Fake News)กระทรวงศึกษาธิการ[12-05-2563]
 แจ้งช่องทางการติดต่อประสานงานส่ว่นราชการและหน่วยงาน[12-05-2563]
 รางวัล SEAMEO[01-05-2563]
 มอบรางวัลยูเนสโกฯ ประจำปี 2563 [01-05-2563]
 สพป.ลำปาง เขต 1 รับสมัครนักจิตวิทยา[01-05-2563]


หน้าแรก