การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ... [ชุมชนบ้านสะนอ]  
รายงานผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบหุ่นควบคู่กระบวนการฝึก 3 ขั้น ... [บ้านโคกโพธิ์]  
การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง นิทานพื้นบ้านจากปลายด้ามขวาน สำหรับชั้นประถม... [ผู้ดูแลระบบ]
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กลยุทธ์แม่แบบแก้ปัญหา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โรงเรีย... [บ้านเกาะจัน]
รายงานผลการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลงโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการผ... [ผู้ดูแลระบบ]
รายงานการจัดการเรียนการสอน โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการแบ่งสรร ปันส่วน กลุ่มสาร... [บ้านดูวา]
รายงานผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบหุ่นและวาดภาพตามจินตนาการเพื่อพัฒนาทักษะท... [บ้านกูวิง]
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณ ทศนิยม ชั้นประ... [บ้านป่าไร่]
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ... [บ้านคลองช้าง(โคกโพธฺิ์)]
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้ชุดฝึกสะกดคำ ... [บ้านถนน]
อ่านทั้งหมด