รายงานการจัดการเรียนการสอน โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการแบ่งสรร ปันส่วน กลุ่มสาร... [บ้านดูวา]  
รายงานผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบหุ่นและวาดภาพตามจินตนาการเพื่อพัฒนาทักษะท... [บ้านกูวิง]  
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณ ทศนิยม ชั้นประ... [บ้านป่าไร่]
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ... [บ้านคลองช้าง(โคกโพธฺิ์)]
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้ชุดฝึกสะกดคำ ... [บ้านถนน]
รายงานผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานประกอบหุ่นเพื่อพัฒน... [บ้านโคกโพธิ์]
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดบุนิมิต... [วัดบุพนิมิต]
แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตราสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2... [งานประชาสัมพันธ์]
ผลการใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความตามขั้นตอน SQ3R จากนิทาน... [บ้านกระเสาะ]
รายงานผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้เพลงประกอบภาพเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษา... [ตลาดนัดบาซาเอ]
อ่านทั้งหมด