การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กลยุทธ์แม่แบบแก้ปัญหา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โรงเรีย... [บ้านเกาะจัน]  
รายงานผลการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลงโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการผ... [ผู้ดูแลระบบ]  
รายงานการจัดการเรียนการสอน โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการแบ่งสรร ปันส่วน กลุ่มสาร... [บ้านดูวา]
รายงานผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบหุ่นและวาดภาพตามจินตนาการเพื่อพัฒนาทักษะท... [บ้านกูวิง]
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณ ทศนิยม ชั้นประ... [บ้านป่าไร่]
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ... [บ้านคลองช้าง(โคกโพธฺิ์)]
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้ชุดฝึกสะกดคำ ... [บ้านถนน]
รายงานผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานประกอบหุ่นเพื่อพัฒน... [บ้านโคกโพธิ์]
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดบุนิมิต... [วัดบุพนิมิต]
แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตราสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2... [งานประชาสัมพันธ์]
อ่านทั้งหมด