กลุ่มอำนวยการ

 • แบบขอรับหนังสือรับรองสิทธิและรับรองเงินเดือน
 • แบบคำขอรับรองสิทธิและรับรองเงินเดือน
 • รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเดือนมีนาคม
 • รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
 • การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มกราคม 2561
 • บันทึกความร่วมมือในการรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2559
 • แบบขอนุญาตถ่ายเอกสาร
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 • แบบฟอร์มประกอบการเบิกจ่าย
 • แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินต่ำกว่า 5,000 บาท
 • แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาอินเตอร์เน็ต
 • แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง วิทยากรอิสลามแบบเข้ม
 • แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง พนักงานรักษาความปลอดภัยครูและโรงเรียน
 • การนำส่งเงินรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง
 • คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ
 • คู่มือการปฏิบัติงานทางด้านพัสดุ O13
 • คู่มือการปฏิบัติงานทางด้านพัสดุ O13
 • แบบฟอร์มวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • คู่มือการปฏิบัติงานทางด้านพัสดุ
 • คู่มือการปฏิบัติงานทางด้านพัสดุ
 • แบบฟอร์มวิธีคัดเลือก
 • รายงานขอจ้างสอนวิชาศาสนาอิสลาม
 • รายงานขอจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล

 • แบบคำร้องขอย้ายข้าราชการครู
 • แบบสำรวจความต้องการวิชาเอก
 • แบบคำขอเปลี่ยนแปลงประวัติ
 • แบบคำขอมีบัตรรับรองการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 • เอกสารการอบรม PLC
 • ขั้นตอนการขอปรับวุฒิ
 • แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
 • แบบฟอร์มขออนุญาตไปประกอบพิธีฮัจย์
 • แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
 • แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ
 • แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร(สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา)
 • แบบฟอร์มขออนุมัติการเดินทางไปราชการ
 • คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่
 • แบบคำขอการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
 • แบบคำขอมีบัตร ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญชายแดน
 • แบบคำขอเพิ่มวุฒิ/ใช้วุฒิ
 • แบบใบขอยกเลิกวันลา
 • แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
 • แบบใบลาพักผ่อน
 • แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 • กลุ่มนโยบายและแผน

 • แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และ Factor F
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 • แบบฟอร์มการจำหน่ายนักเรียน
 • แบบ ลส.
 • แนวทางการดำเนินการจัดตั้งกลุ่ม/กองลูกเสือ
 • แบบรายงานการพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา
 • แบบฟอร์ม พฐ.
 • แบบฟอร์มหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน/นักศึกษา
 • คุรุสภาเขตพื้นที่

 • บันทึกถ้อยคำ กรณีหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ชำรุด/สูญหาย
 • แบบคำขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา
 • แบบคำขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์
 • แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู
 • แบบคำขอใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (กรณีสูญหาย ชำรุด)
 • แบบคำขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์
 • แบบคำขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา
 • แบบคำขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
 • แบบคำขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครู