[การเงิน] ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบฟอร์มจ้างเหมาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ... [กลุ่มการเงิน]  
แบบฟอร์มจ้างเหมาบริการบุคลากรโรงเรียนประชารัฐ ปีงบประมาณ 2563... [กลุ่มการเงิน]  
แบบฟอร์มจ้างเหมาบริการวิทยากรอิสลามแบบเข้ม ปีงบประมาณ 2563... [กลุ่มการเงิน]
แบบฟอร์มจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยครู ปีงบประมาณ 2563... [กลุ่มการเงิน]
แบบฟอร์มจ้างเหมาพนักงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ 2563... [กลุ่มการเงิน]
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาระบบอินเตอร์เน็ต... [กลุ่มการเงิน]
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยครู... [กลุ่มการเงิน]
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง วิทยากรอิสลามแบบเข้ม... [กลุ่มการเงิน]
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)... [กลุ่มการเงิน]
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง บันทึกข้อความตามรายงานขอความเห็นชอบ (ว.119)... [กลุ่มการเงิน]
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง พนักงานธุรการโรงเรียน... [กลุ่มการเงิน]
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน... [กลุ่มการเงิน]
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก... [กลุ่มการเงิน]
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง [กลุ่มการเงิน]
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐... [หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก สพป.ปัตตานี เขต 2 ... [กลุ่มการเงิน]
ปรับปรุ่งซ่อมแซมบ้านพักครูและสิ่งก่อสร้างประกอบ... [กลุ่มการเงิน]
ระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน... [กลุ่มการเงิน]
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนและระบบปฏิบัติการคอมพ... [กลุ่มการเงิน]
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก [กลุ่มการเงิน]
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก [กลุ่มการเงิน]
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก... [กลุ่มการเงิน]
การจัดทำราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถยนต์ป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด)... [กลุ่มการเงิน]