[การเงิน] สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบ พฤษจิกายน 2562 - มีนาคม 2563... [กลุ่มการเงิน]