[การเงิน] ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 88394... [กลุ่มการเงิน]  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องทำงานรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้... [กลุ่มการเงิน]  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมราวระเบียงผ้าม่าน 10425... [กลุ่มการเงิน]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประตูอลูมิเนียม 17250... [กลุ่มการเงิน]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 8600... [กลุ่มการเงิน]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง 10350... [กลุ่มการเงิน]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มของสำนักงาน ประจำเดือนธันวาคม... [กลุ่มการเงิน]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กง 3037 ปน. 506... [กลุ่มการเงิน]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึก... [กลุ่มการเงิน]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข 1320 ปน. 200... [กลุ่มการเงิน]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กง 3037 ปน. 260... [กลุ่มการเงิน]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารของสำนักงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 11433... [กลุ่มการเงิน]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายสถานที่จอดรถยนต์ 6900... [กลุ่มการเงิน]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาผ้าคลุมโต๊ะ-เก้าอี้ 6170... [กลุ่มการเงิน]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ... [กลุ่มการเงิน]
สรุปประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษจิกายน 2562 - มีนาคม 2563... [กลุ่มการเงิน]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ โครงการการจัดงานวันครู จำนวนเงิน 7,727 บาท... [กลุ่มการเงิน]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประจำเดือนกุมภาพันธ์... [กลุ่มการเงิน]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารโครงการการประเมินคุณภาพการจำนวนเงิน 27,540 ... [กลุ่มการเงิน]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน จำนวนเงิน 6,808.... [กลุ่มการเงิน]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน 61,163 บาท... [กลุ่มการเงิน]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน 44,016 บาท ... [กลุ่มการเงิน]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน 10,800 บาท... [กลุ่มการเงิน]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน 6,725 บาท... [กลุ่มการเงิน]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน 5,630 บาท... [กลุ่มการเงิน]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 10,860 บาท... [กลุ่มการเงิน]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน จำนวนเงิน 12,660 บาท... [กลุ่มการเงิน]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประตูอลูมิเนียม จำนวนเงิน 5,330 บาท... [กลุ่มการเงิน]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย จำนวนเงิน 16,800 บาท... [กลุ่มการเงิน]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน... [กลุ่มการเงิน]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อาคารไม้ จำนวนเงิน ... [กลุ่มการเงิน]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข 953 ปน. จำนว... [กลุ่มการเงิน]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กจ 6833 ปน. จำ... [กลุ่มการเงิน]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กจ 6833 ปน. จำ... [กลุ่มการเงิน]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กง 3037 ปน. จำน... [กลุ่มการเงิน]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค 4216 ปน. จำน... [กลุ่มการเงิน]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสมุดโทรศัพท์ ประจำปี 2563 จำนวนเงิน 9,000 บาท... [กลุ่มการเงิน]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดปลวก จำนวนเงิน 13,910 บาท... [กลุ่มการเงิน]
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันแล็กซีน ประจำเดือน มกราคม 2563 จำนวนเงิน 7,795 บาท... [กลุ่มการเงิน]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน 2562... [กลุ่มการเงิน]
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา โรงเรียนบ้านทุ่งยาว... [บ้านทุ่งยาว]