[การเงิน] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์เพาะเห็ด... [กลุ่มการเงิน]  
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างถังน้ำ... [กลุ่มการเงิน]  
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุด... [กลุ่มการเงิน]
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างDLTV... [กลุ่มการเงิน]
ประกาศปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโดมอเนกประสงค์ 2562... [กลุ่มการเงิน]