ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาวัสดุ การเปิดเผยราคากลาง
ร่าง TOR ประกาศและเอกสารประกวดราคา ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน
รายการโอนเงิน
รายการโอนเงินประกันสัญญา ให้ผู้รับจ้างออกใบเสร็จรับเงิน