ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมศิลปะการแสดงภาคใต้ปี2563 ศิลปะการรำมโนราห์ รุ่นที่3... [งานประชาสัมพันธ์]  
การประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนการศฯึกษ... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]  
ซักซ้อมการเบิกจ่ายเงินตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี 2561... [กลุ่มการเงิน]  
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563... [งานประชาสัมพันธ์]
ทุนการศึกษา nalanda University สาธารณรัฐอินเดีย... [งานประชาสัมพันธ์]
ขอประชาสัมพันธ์โครงการบริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลก... [งานประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุน Hubert H.Humphrey North-South Fellowship P... [งานประชาสัมพันธ์]
ทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) [งานประชาสัมพันธ์]
โครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19... [งานประชาสัมพันธ์]
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโ... [งานประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบสอบถามสำรวจความต้องการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตร... [งานประชาสัมพันธ์]
ขอความร่วมมือในการใช้บัตรประชาชนที่ครบวันหมดอายุในช่วงการขยายเวลาการจัดทำบั... [งานประชาสัมพันธ์]
ส่วนราชการและหน่วยงานแจ้งช่องทางการติดต่อประสานงาน... [งานประชาสัมพันธ์]
แนวทางการปฏิบัตในการฉีดพ่นสารเคมีแอลกอฮอล์... [งานประชาสัมพันธ์]
การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563... [งานประชาสัมพันธ์]
การประกวดออกแบบมาสคอต "น้อง Coding" ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อสร้างความรุ้ความเ... [งานประชาสัมพันธ์]
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร... [งานประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "ชุดความรู้ สำหรับประชาชน เรื่องควรรู้... [งานประชาสัมพันธ์]
มาตรการในการแก้ไขป้องกันปัญหาข่าวปลอม(Fake News)กระทรวงศึกษาธิการ... [งานประชาสัมพันธ์]
แจ้งช่องทางการติดต่อประสานงานส่ว่นราชการและหน่วยงาน... [งานประชาสัมพันธ์]
อ่านทั้งหมด