การทดสอบวัดสมรรถนะครู ทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ ... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
การประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนการศฯึกษ... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]  
ซักซ้อมการเบิกจ่ายเงินตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี 2561... [กลุ่มการเงิน]  
การจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาครูแบบครบวงจร ปี 2562 รอบพิเศษ... [งานประชาสัมพันธ์]
โครงการการฝึกอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร กลยุทธ์การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพื... [งานประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครการนำเสนอและคัดเลือกความโดดเด่น ด้านการจัดการศึกษาร... [งานประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม [งานประชาสัมพันธ์]
ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับป... [งานประชาสัมพันธ์]
แจ้งกำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2562... [งานประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม มอ.วิชาการ ประจำปี 2562 ... [งานประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์การสัมมนาวิชาการการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ภาาาไทยสำหรับเด... [งานประชาสัมพันธ์]
การฝึกอบรมผู้ประสานงานโครงการ Messengers of Peace ประเทศไทยระดับเขตพื้นที่... [งานประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปี... [งานประชาสัมพันธ์]
การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2563... [งานประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดวงเมโลเดียนชิงแชมป์จังหวัดชายแดนภาคใต้... [งานประชาสัมพันธ์]
ประชุมใหญ่สามาัญประจำปี สมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย... [งานประชาสัมพันธ์]
จดหมายข่าว สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562... [งานประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์การอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย... [งานประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสอนเด็กออทิสติก"... [งานประชาสัมพันธ์]
ประกาศการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สตูล ปีการศ... [งานประชาสัมพันธ์]
อ่านทั้งหมด