การทดสอบวัดสมรรถนะครู ทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ ... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
การประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนการศฯึกษ... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]  
ซักซ้อมการเบิกจ่ายเงินตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี 2561... [กลุ่มการเงิน]  
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540... [งานประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาประกวดแข่งขัน ประจำปี 2562... [งานประชาสัมพันธ์]
โครงการเพิ่มศักยภาพครูตามมาตรฐานตำแหน่งเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและเพิ่มวิทย... [งานประชาสัมพันธ์]
จดหมายข่าว สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562... [งานประชาสัมพันธ์]
ขอประชาสัมพันธ์สื่อนวัตกรรมการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาการ... [งานประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ... [งานประชาสัมพันธ์]
การประชาสัมพันธ์การจัดแข่งขันหุ่นยนต์ world Robot Games Thailand Charnpions... [งานประชาสัมพันธ์]
ประกาศรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน... [งานประชาสัมพันธ์]
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถาน... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562... [งานประชาสัมพันธ์]
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การแข่งขันสารารุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่... [งานประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ปีที่ 3 ... [งานประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม รวมพลคนรักกีฬา มินีมาราธอน 2562 เฉลิมพระเกียรติ เนื่อ... [งานประชาสัมพันธ์]
โครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลก ประจำปีการศึกษา 2562... [งานประชาสัมพันธ์]
วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศเพื่อการเรียนรู้ชายแดนใต้... [งานประชาสัมพันธ์]
โครงการ “ปั่นปันรัก เพื่อน้องกินอิ่มนอนอุ่น”... [งานประชาสัมพันธ์]
แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
อ่านทั้งหมด