ข้อมูลสารสนเทศ ปี 63 [กลุ่มนโยบายและแผน]  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคล... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ข (... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ... [งานประชาสัมพันธ์]
การประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนการศฯึกษ... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ซักซ้อมการเบิกจ่ายเงินตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี 2561... [กลุ่มการเงิน]
ขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูลผลงานของเด็กและเยาะชนที่มีความสร้างสรรค์และเป็น... [งานประชาสัมพันธ์]
ประกาศรับสมัครโรงเรียน เข้าร่วมโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึก... [งานประชาสัมพันธ์]
การประกวดโอท็อป จูเนียร์ (OTOP Junior Contest) 2020... [งานประชาสัมพันธ์]
รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังก... [งานประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิรา... [งานประชาสัมพันธ์]
การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ... [งานประชาสัมพันธ์]
หนังสือประชาสัมพันธ์สื่ออินโฟกราฟิกภาพเคลื่อนไหว (Motion Infographic) "การเ... [งานประชาสัมพันธ์]
ประชาสัประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเขียนเรื่องสั้นหัวข้อ จิตอาสาเรื่องง่ายๆ ใ... [งานประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์ให้เสนอรายนามบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาส... [งานประชาสัมพันธ์]
ประชุาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองและพัฒนาวิทยฐานะตาม ว2... [งานประชาสัมพันธ์]
การจัดกิจกรรมนิทรรศนวัตกรรม เรียนรู้ รักษ์พงไพร... [งานประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์การสนับสนุน Digital Platform ในการจัดทำการเรียนการสอนออนไลน์... [งานประชาสัมพันธ์]
แนวทางการแก้ไขปัญหาการขอออกหรือต่ออายุใบอนุญาตทำงานและวีซ่าให้แก่ครูต่างชาต... [งานประชาสัมพันธ์]
ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินการ รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด... [งานประชาสัมพันธ์]
อ่านทั้งหมด