การทดสอบวัดสมรรถนะครู ทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ ... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
ประกาศตำแหน่งว่าง [กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
การประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนการศฯึกษ... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]  
ซักซ้อมการเบิกจ่ายเงินตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี 2561... [กลุ่มการเงิน]
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562... [งานประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ... [งานประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเพื่อศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมา... [งานประชาสัมพันธ์]
สรรหาบุคคลและองค์การ เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ในก... [งานประชาสัมพันธ์]
การประกวดงานเขียน เรื่องเล่าจากบ้านเรา... [งานประชาสัมพันธ์]
กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ปร... [งานประชาสัมพันธ์]
แจ้งปิด สำนักงาน สกสค.ปัตตานี... [งานประชาสัมพันธ์]
รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ... [งานประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนของมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมรา... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
จดหมายข่าว สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนมกราคม 2562... [งานประชาสัมพันธ์]
การรับสมัครคัดเลือกเมืองต้นแบบนวัฒกรรมการอ่าน... [งานประชาสัมพันธ์]
ย้ายที่ทำการและเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน... [งานประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.- สพฐ. ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำป... [งานประชาสัมพันธ์]
แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม (ครั้งที่ 2)... [กลุ่มการเงิน]
ขอเชิญเเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ... [งานประชาสัมพันธ์]
อ่านทั้งหมด