ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราขการ ตำแหน่งครูผู้สอนศา... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
การทดสอบวัดสมรรถนะครู ทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ ... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
การประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนการศฯึกษ... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]  
ซักซ้อมการเบิกจ่ายเงินตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี 2561... [กลุ่มการเงิน]
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ... [งานประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.- สพฐ.ยุวชน ประจำปี 2... [งานประชาสัมพันธ์]
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (ส... [งานประชาสัมพันธ์]
การสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 ... [งานประชาสัมพันธ์]
อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนคณิตศาสตร์ ระดับโรงเรียน... [งานประชาสัมพันธ์]
การคัดเลือกคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้... [งานประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์การขอรับทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา... [งานประชาสัมพันธ์]
จดหมายข่าว ออนไลน์ สพป.ปัตตตานี เขต 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562... [งานประชาสัมพันธ์]
แจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนัก และรายงานความเสียหายไปยัง สพฐ.... [งานประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10... [งานประชาสัมพันธ์]
โครงการขอรับทุนจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ... [งานประชาสัมพันธ์]
การแข่งขันฟุตบอลเพื่อเฟ้นหาเจ้าหนูชายแดนใต้เป็นตัวแทนประเทศไทย... [งานประชาสัมพันธ์]
โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศประจำปี 2563... [งานประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสตรีดีเด่น... [งานประชาสัมพันธ์]
การประชาสัมพันธ์งานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปัตตานีผ่านช่องทางเว็บไซต์... [งานประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ... [งานประชาสัมพันธ์]
อ่านทั้งหมด