ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมศิลปะการแสดงภาคใต้ปี2563 ศิลปะการรำมโนราห์ รุ่นที่3... [งานประชาสัมพันธ์]  
การประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนการศฯึกษ... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]  
ซักซ้อมการเบิกจ่ายเงินตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี 2561... [กลุ่มการเงิน]  
มาตราการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรน่าต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ... [งานประชาสัมพันธ์]
กำหนดมตราการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 สพป.ปัตตานี เขต 2 ... [งานประชาสัมพันธ์]
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ... [งานประชาสัมพันธ์]
วันป่าชายเลนแห่งชาติ [งานประชาสัมพันธ์]
แนวทางการปฏิบัติศาสนกิจและกิจกรรมอื่น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค... [งานประชาสัมพันธ์]
มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)... [งานประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการไทยพีบีเอส ชวนครูวิทย์ คณิต มาคิ... [งานประชาสัมพันธ์]
การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอ... [งานประชาสัมพันธ์]
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทงการศึกษา กรณีเร่งด่วน... [งานประชาสัมพันธ์]
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี การป้องกัน แก้ไขบรรเทาผลกระทบจากโคโรนา 2019... [งานประชาสัมพันธ์]
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี... [งานประชาสัมพันธ์]
ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563 ประเภทเรื่องสั้นและบทกวี เพื่อส... [งานประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกำษาสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับจากสถานศึกษาของสาธารณร... [งานประชาสัมพันธ์]
แจ้งยกเลิกการเข้าร่วมชมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28... [งานประชาสัมพันธ์]
การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำป... [งานประชาสัมพันธ์]
การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 6... [งานประชาสัมพันธ์]
แจ้งเตือนการเกิดโรค อุบัติเหตุ และกรเกิดสาธารณภัยในฤดูร้อ... [งานประชาสัมพันธ์]
อ่านทั้งหมด