ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราขการ ตำแหน่งครูผู้สอน... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
การทดสอบวัดสมรรถนะครู ทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ ... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
การประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนการศฯึกษ... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]  
ซักซ้อมการเบิกจ่ายเงินตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี 2561... [กลุ่มการเงิน]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนของมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราช... [งานประชาสัมพันธ์]
นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเสมอภาค... [งานประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์การจัดสรรโควต้าสำหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท... [งานประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว... [งานประชาสัมพันธ์]
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ชั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม ผู้กำ... [งานประชาสัมพันธ์]
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนธันวาคม 2562... [งานประชาสัมพันธ์]
ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมรับมือ เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค... [งานประชาสัมพันธ์]
รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 [งานประชาสัมพันธ์]
การคัดเลือกคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้... [งานประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 19 ... [งานประชาสัมพันธ์]
การคัดเลือกคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้... [งานประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับชาติเรื่อง"ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัต... [งานประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา... [งานประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์การประกวดงานเขียน "เรื่องเล่าจากบ้านเรา" ปี 2563... [งานประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร"เทคนิคการปฏิบัติงานในระบบจ... [งานประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร"เทคนิคการกำหนดราคากลางพัสด... [งานประชาสัมพันธ์]
อ่านทั้งหมด