ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชกา... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมกา... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
ประกาศตำแหน่งว่าง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
ข้อมูลสารสนเทศ ปี 63 [กลุ่มนโยบายและแผน]
การประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนการศฯึกษ... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ซักซ้อมการเบิกจ่ายเงินตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี 2561... [กลุ่มการเงิน]
ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Ce... [งานประชาสัมพันธ์]
การแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุธศักราช 2563... [งานประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมทำบุญสั่งจองท้าวเวสสุวรรณ พระธาตุดอยตุง... [งานประชาสัมพันธ์]
กิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน และ... [งานประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของรัฐบาลอินเดียประจำปีการศึกษา 2564-2565... [งานประชาสัมพันธ์]
ขอแก้ไขข้อมูลการลงทะเบี่ยนโครงการอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคล... [งานประชาสัมพันธ์]
ประกาศผลการประกวดบรรยายธรรม จังหวัดปัตตานี... [งานประชาสัมพันธ์]
ประกวดภาพถ่ายการแต่งกาย ผ้าไทยใส่สนุก... [งานประชาสัมพันธ์]
การสนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงความ... [งานประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย พ.ศ. 256... [งานประชาสัมพันธ์]
ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา... [งานประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์การประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2... [งานประชาสัมพันธ์]
ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ... [งานประชาสัมพันธ์]
สื่อสนับสนุนการเรียรการสอนสำหรับครู สื่อส่งเสริมการอ่านสำหรับนักเรียนระดับป... [งานประชาสัมพันธ์]
อ่านทั้งหมด