ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
การทดสอบวัดสมรรถนะครู ทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ ... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
การประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนการศฯึกษ... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]  
ซักซ้อมการเบิกจ่ายเงินตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี 2561... [กลุ่มการเงิน]
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนกันยายน 2562... [งานประชาสัมพันธ์]
การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนะเด็กไทยให้พบแนว ... [งานประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันฟุตบอลคัดเลือกตัวแทนเจ้าหนูห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแ... [งานประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมประกวดเขียนเรียงความ การขับกลอนและเลียนเสียงตัวตลกหนังตลุง... [งานประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมประกวดเพลงร้องเรือเด็ก(ภาคใต้)... [งานประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานคริ... [งานประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย... [งานประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย... [งานประชาสัมพันธ์]
แจ้งปิดทำการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี... [งานประชาสัมพันธ์]
การรับสมัครผู้รับทุนฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรระดับปฐมวัยตามแนวทางมอนเตสซอ... [งานประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมสัมมนา เพิ่มโอกาสการจ้างงานผู้สูงวัย ผ่านระบบจัดหางานไ... [งานประชาสัมพันธ์]
ทุนศึกษาและฝึกอบรมของศูนย์ภาษาของซีมีโอ เรลค์ ประจำปี 2563... [งานประชาสัมพันธ์]
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม... [งานประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์ งานตุ้มโอมน้องพี่ ED KKU ประจำปี 2562... [งานประชาสัมพันธ์]
การประกวดสื่อออนไลน์ป้องกันการทุจริต นักคิดสุจริต รุ่นที่ 2 ... [งานประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน... [งานประชาสัมพันธ์]
อ่านทั้งหมด