ประกาศตำแหน่งว่างตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพม... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
การทดสอบวัดสมรรถนะครู ทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ ... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
การประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนการศฯึกษ... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]  
ซักซ้อมการเบิกจ่ายเงินตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี 2561... [กลุ่มการเงิน]
ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิ... [งานประชาสัมพันธ์]
การเตรียมการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก... [งานประชาสัมพันธ์]
แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่... [งานประชาสัมพันธ์]
การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562... [งานประชาสัมพันธ์]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอย... [งานประชาสัมพันธ์]
แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
ระเบียบและประกาศคณะกรรมการสำหรับการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2562... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษา และคู่มือการคัดเลือกครูต้นแบบ... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร ภาค ก ก.พ. และแนะแนวข้อสอบรับราชการ... [งานประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม [งานประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และเสวนาวิชาการ เรื่อง สิทธิประโย... [งานประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาอุปสมบท เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก... [งานประชาสัมพันธ์]
กิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินทางไปปฏิบัติธรรมและศึ... [งานประชาสัมพันธ์]
แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
โครงการ Australia-ASEAN ฺBRIDGE School Partnerships project 2019... [งานประชาสัมพันธ์]
อ่านทั้งหมด