การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออนไลน์

 

 ข่าวกิจกรรม  สพป.ปัตตานี เขต 2
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 2
 

 

 ข่าวกิจกรรม  สถานศึกษาในสังกัด
 
อาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ สถานศึกษาในสังกัด
 
 สื่อมัลติมีเดีย สพป.ปัตตานี เขต 2   

รวมสื่อมัลติมีเดีย

ข่าวสำคัญด้านการเงิน
 

 

 แผนการสอนตามโครงการ สพป.ปัตตานี เขต 2
 
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา
 

 

 
แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2564

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2564-2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
แนวทางการดำเนินงาน
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ 2561
 
บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและ
ค่าแรงงาน ปีงบประมาณ 2564
 
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2565
งบลงทุน(รร.ทั่วไป รร.คุณภาพประจำตำบล)
 
คู่มืองบลงทุน 2565
โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ
 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2563


มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ.2561


กฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

แผนยุทธศาสตร์ 
โรงเรียนขนาดเล็ก 4 ปี 2559-2563

แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ตามมาตรฐาน 2561
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2562-2565

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2559-2562

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามหลักสูตรแกนกลาง 

แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2563 ฉบับปรับปรุง
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563

แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2562 ฉบับปรับปรุง

แผนปฏิบัติการประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.2562
 
 
แผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปี พ.ศ.2561

แผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปี.พ.ศ.2560
  

แผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปี.พ.ศ.2559
 

แผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปี.พ.ศ.2558
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
       

แนวทางการดำเนินงานในการจัดการศึกษา 
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา 
ปีงบประมาณ2563
 

แนวทางการดำเนินงาน
รับนักเรียน

คู่มือการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว

กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น2561
 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2

35/16 ถ.เพชรเกษม ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120

โทรศัพท์ 073-431196 โทรสาร 073-431197

อีเมล์ : eduptn2@hotmail.com

 Copyright © 2015 Pattani Primary Educational Service Area Office 2. All Rights Reserved.