ข้อมูลโรงเรียน

1.       ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

2.       ข้อมูลเขตบริการของโรงเรียน

3.       ข้อมูลพื้นที่ (ที่ดิน) โรงเรียน

4.       ข้อมูลระยะทางจาก รร. ถึงหน่วยงานอื่น

5.    ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา

6.       ข้อมูลด้านไฟฟ้า

7.       ข้อมูลด้านประปา/แหล่งน้ำ

8.       ข้อมูลคอมพิวเตอร์

ข้อมูลนักเรียน

1.       ข้อมูลพื้นฐาน นร ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563

2.       ข้อมูลนักเรียนแยกรายชั้น (รายอำเภอ)

3.       ข้อมูลนักเรียนแยกรายชั้น (รายกลุ่ม รร)

4.       ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก

5.       ข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาส

6.       ข้อมูลโรงเรียนแยกตามขนาด (3 ขนาด)

7.       ข้อมูลโรงเรียนแยกตามขนาด (5 ขนาด)

8.       ข้อมูลนักเรียนแยกตามศาสนา

9.       ข้อมูลนักเรียนแยกตามสัญชาติ

10.   ข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส

11.   ข้อมูลนักเรียนแยกตามประเภทความพิการ

12.   ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2562

13.   ข้อมูลการจบการศึกษาและศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562

14.   ข้อมูลน้ำหนัก ส่วนสูงนักเรียนเทียบเกณฑ์มาตรฐาน

15.   ข้อมูลการเดินทางของนักเรียน อยู่ห่างเกิน 3 กม.

16.   ข้อมูลการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

1.     ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา (โรงเรียน)

1.1     ข้อมูลข้าราชการครูแยกเพศ รายโรงเรียน

1.2     ข้อมูลข้าราชการครูแยกตามวิชาเอก

1.3     ข้อมูลข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ ปี 2563

2.     ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา (สพป.)

2.1     ข้อมูลบุคลากรแยกเพศ รายกลุ่ม

2.2     ข้อมูลบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

1.       ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

2.       ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน NT

3.       ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน I-NET

4.       ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT

ข้อมูลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

1.       กองทุนช่วยเหลือนักเรียน

 

2.       ข้อมูลการได้รับทุนการศึกษา