ระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC
         -  ลิงค์การเข้าใช้งาน Click
         -  คู่มือการใช้งานระบบ Click
ระบบการจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-Obec
                    -  ลิงค์การเข้าใช้งาน Click
          -  คู่มือการใช้งานระบบ Click    
ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา EMIS
                    -  ลิงค์การเข้าใช้งาน Click
-  คู่มือการใช้งานระบบ Click
ระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี
                    -  ลิงค์การเข้าใช้งาน Click
-  คู่มือการใช้งานระบบ 
          ระบบโปรแกรมจัดการผลการเรียน SchoolMIS
-  ลิงค์การเข้าใช้งาน Click
-  คู่มือการใช้งานระบบ Click
          ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ  eMENSCR
                   -  ลิงค์การเข้าใช้งาน Click
                   -  คู่มือการใช้งานระบบ Click
        ระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ
                    -  ลิงค์การเข้าใช้งาน  Click
-  คู่มือการใช้งานระบบ Click
        ระบบการรับนักเรียนและติดตามเด็กเข้าเรียน
                    -  ลิงค์การเข้าใช้งาน Click
-  คู่มือการใช้งานระบบ Click
         ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน CCT
                    -  ลิงค์การเข้าใช้งาน Click
-  คู่มือการใช้งานระบบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2

35/16 ถ.เพชรเกษม ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120

โทรศัพท์ 073-431196 โทรสาร 073-431197

อีเมล์ : eduptn2@hotmail.com

 Copyright © 2015 Pattani Primary Educational Service Area Office 2. All Rights Reserved.